کانون اندیشه جوان

دکتر ابراهیم متقی

  • 0
  • 24 آوریل
  • 0

خاورمیانه باید عاری از بیگانگان و دخالت های گاه و بیگاه انان باشد

مصاحبه با دکتر ابراهیم متقی (نویسنده کتاب « خاورمیانه بزرگ،خاورمیانه اسلامی»)