کانون اندیشه جوان

دکتر شهریار زرشناس

  • 0
  • ۷ اردیبهشت
  • 0

مدرنيته، روح و جان مايه اصليِ تاريخِ غرب مدرن است.

مصاحبه با دکتر شهریار زرشناس؛ نویسنده کتاب «گفتگو با امروز؛ تأملاتي درخصوص نسبت اقتصاد با فرهنگ و سياست»