کانون اندیشه جوان

دیالتیک

ثبت نام حلقه مطالعاتی «الهیات و نظریه اجتماعی» ترم دوم
  • 0
  • 27 اکتبر
  • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی «الهیات و نظریه اجتماعی» ترم دوم

در ترم گذشته مروری بر نقدهای میلبنک به مبانی الهیاتی لیبرالیسم و پوزیتیویسم داشتیم. در این ترم قصد داریم دو موضوع مهم «ج