کانون اندیشه جوان

دیدگاه قدرت محور به سیاست

دیدگاه قدرت محور به سیاست
  • 0
  • 13 اکتبر
  • 0

دیدگاه قدرت محور به سیاست

فیلم کامل نشست مجازی گفتمان قدرت با موضوع «دیدگاه قدرت محور به سیاست» با حضور جناب آقای علیرضا بلیغ