کانون اندیشه جوان

روایت میدانی از امروز افغانستان

روایت میدانی از امروز افغانستان
  • 0
  • 20 سپتامبر
  • 0

روایت میدانی از امروز افغانستان

فیلم کامل نشست مجازی «روایت میدانی از امروز افغانستان» با حضور علیرضا کمیلی و محمد صمصامی