کانون اندیشه جوان

رویای کلمب

رویای کلمب
  • 0
  • ۱۵ آذر
  • 0

رویای کلمب

آنچه رویای فاتحان قاره نو بوده ، اکنون در قلمرو هالیوود در حال تحقق است.