کانون اندیشه جوان

ر

گفتمان مقاومت برند تمدنی جمهوری اسلامی ایران است
  • 0
  • 16 آگوست
  • 0

گفتمان مقاومت برند تمدنی جمهوری اسلامی ایران است

برند تمدنی نمیتواند بدون پشتوانه های تئوریک استمرار خود را تضمین و قدرت تصرفی برای خویش ایجاد کند؛ بنابراین یکی از پیشرا