کانون اندیشه جوان

زردنگاری

نقدی بر زردنگاری های اینستاگرامی درباره زن
  • 0
  • 15 فوریه
  • 0

نقدی بر زردنگاری های اینستاگرامی درباره زن

فیلم کامل جلسه سوم گفتگوی زنده از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور دکتر ابوالفضل اقبالی

زنان در معرض زردنگاری اینستاگرامی
  • 0
  • 6 فوریه
  • 0

زنان در معرض زردنگاری اینستاگرامی

سومین نشست از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی»  با دکتر ابوالفضل اقبالی با موضوع «نقدی بر زردنگاری‌های اینستاگرامی درباره