کانون اندیشه جوان

سردار سلیمانی از بارزترین مصادیق پهلوان در هویت ایرانی است

سردار سلیمانی از بارزترین مصادیق پهلوان در هویت ایرانی است
  • 0
  • 6 نوامبر
  • 0

سردار سلیمانی از بارزترین مصادیق پهلوان در هویت ایرانی است

نشست مجازی هویت ایرانی با موضوع «ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟» با حضور دکتر سید حسین شهرستانی در اینستاگرام کانون اندیشه