کانون اندیشه جوان

سعید طاوسی مسروری

عبرت آموزی، ثمره مقایسه و بررسی تطبیقی تاریخ
  • 0
  • 8 اکتبر
  • 0

عبرت آموزی، ثمره مقایسه و بررسی تطبیقی تاریخ

نشست سوم تاریخ و اکنون با حضور سعید طاوسی مسرور و جواد سلیمانی امیری در کانون اندیشه جوان بررسی شد.