کانون اندیشه جوان

سیاست ابتنای تدبیر مدن بر امر مدنی است

سیاست، ابتنای تدبیر مدن بر امر مدنی است
  • 0
  • 8 آوریل
  • 0

سیاست، ابتنای تدبیر مدن بر امر مدنی است

نامخواه ضمن اشاره به اینکه سیاست به معنای ابتنای تدبیر مدن بر امر مدنی است تصریح کرد: سیاست‌زدایی از عرصه سیاست، تبدیل ر