کانون اندیشه جوان

سیدامیرجاوید

  • 4.5
  • ۲۸ اردیبهشت
  • 0

مجموعه های فرهنگی به ماموریت خود متعهد باشند

دومین نشست از مجموعه نشست های تجربه نگاری فرهنگی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.