کانون اندیشه جوان

سید بشیر حسینی

عصر جدید ، ریسک قابل تکرار ؟!
  • 0
  • ۲۰ خرداد
  • 0

عصر جدید ، ریسک قابل تکرار ؟!

آیا این برنامه عرصه ای است که همه چیز را به کام سرگرمی و به نفع سرمایه می بلعد؟