کانون اندیشه جوان

سید علی متولی امامی

تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن
  • 0
  • 8 دسامبر
  • 0

تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن

فیلم کامل نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن» با حضور سید عل

پرسش از معنای زندگی همان نقطه تاسیس علم است
  • 0
  • 8 دسامبر
  • 0

پرسش از معنای زندگی همان نقطه تاسیس علم است

نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن» با حضور سید علی متولی ا

نشست اول : تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن
  • 0
  • 4 دسامبر
  • 0

نشست اول : تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن

نشست اول مجازی ما و دانشگاه با موضوع «تاریخچه تاسیس دانشگاه در اروپا و نسبت آن با علوم انسانی مدرن» با حضور سید علی متو