کانون اندیشه جوان

سید محمدعلی ایازی

نشست دوم: ابعاد هویتی حجاب
  • 0
  • 12 ژانویه
  • 0

نشست دوم: ابعاد هویتی حجاب

نشست مجازی «ابعاد هویتی حجاب» با حضور سیدمحمدعلی ایازی و میثم فتحی در کانون اندیشه جوان بررسی می‌شود.

نشست مجازی سیاست و حجاب
  • 0
  • 12 ژانویه
  • 0

نشست مجازی سیاست و حجاب

نشست مجازی سیاست و حجاب با موضوعات «مسأله کشف حجاب و رضاشاه» و «ابعاد هویتی حجاب» با حضور ملیحه بخشی نژاد و سیدمحمدعلی ا