کانون اندیشه جوان

شاخص های تحول در دولت

شاخص های تحول در دولت
  • 0
  • 1 ژوئن
  • 0

شاخص های تحول در دولت

اکنون در آستانه انتخاب رییس دولت هستیم . نامزدهای ریاست جمهوری همگی از لزوم تحول توسط دولت آتی دم می زنند اما اگر شاخص ه