کانون اندیشه جوان

شهر خرد و تمدن اسلامی

شهر خرد و تمدن اسلامی
  • 0
  • 6 جولای
  • 0

شهر خرد و تمدن اسلامی

آیا دانشگاه به عنوان شهر خرد در حرکت به سمت تمدن اسلامی نقش خود را به درستی ایفا می کند؟ برای ایفای این نقش باید چه ویژگ