کانون اندیشه جوان

صالح مفتاح

تاریخچه جنبش عدالتخواه صالح مفتاح
  • 0
  • 12 دسامبر
  • 0

تاریخچه جنبش عدالتخواه

فیلم کامل گفتگوی زنده جلسه اول از سلسله نشست های تاریخ نگاری تشکل های دانشجویی با محوریت جنبش عدالتخواه دانشجویی

شب اول: شب جنبش عدالتخواه
  • 0
  • 6 دسامبر
  • 0

مسیر تشکل‌های دانشجویی / شب اول: شب جنبش عدالتخواه

در این جلسه بنا داریم اهداف و برنامه های اصلی جنبش عدالتخواه در زمان تاسیس را مورد نقد و بررسی قرار بدهیم و با «صالح مفت