کانون اندیشه جوان

صوت حلقه مطالعاتی

صوت دوره اول «حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی»
  • 0
  • 2 نوامبر
  • 0

صوت دوره اول «حلقه مطالعاتی الهیات و نظریه اجتماعی»

با حضور استاد محمدرضا قائمی نیک در شنوتو کانون اندیشه جوان منتشر شد.