کانون اندیشه جوان

صوت درسگفتار

صوت درسگفتار «فلسفه تکنولوژی»
  • 0
  • 6 نوامبر
  • 0

صوت درسگفتار «فلسفه تکنولوژی»

با حضور جناب آقای محمدحسن مرصعی در شنوتو کانون اندیشه جوان منتشر شد.