کانون اندیشه جوان

صوت نشست علمی

صوت نشست مجازی نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام
  • 0
  • 18 دسامبر
  • 0

صوت نشست مجازی نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

صوت نشست مجازی دین و فروید با موضوع «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور جناب آقای محمد رایجی

صوت نشست مجازی جامعه و دین از دیدگاه فروید
  • 0
  • 18 دسامبر
  • 0

صوت نشست مجازی جامعه و دین از دیدگاه فروید

صوت نشست مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور جناب آقای محمد مهدی عباسی آغوی