کانون اندیشه جوان

عبدالحسین خسروپناه

جهان در دوران کرونا چگونه است؟
  • 0
  • ۱۵ تیر
  • 0

جهان در دوران کرونا چگونه است؟

اولین همایش مجازی  کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران کرونا»

دکتر عبد الحسین خسرو پناه
  • 0
  • ۱۱ خرداد
  • 0