کانون اندیشه جوان

عبدالوهاب فراتی

هیچ برای مردم
  • 0
  • 1 ژوئن
  • 0

هیچ برای مردم!

اگر مشاهده می کنید سیاستمداری به جای پاسخگویی درباره گذشته یا ارائه برنامه برای آینده، به رقبا می تازد، از وضع موجود اعل