کانون اندیشه جوان

عبرت آموزی از تاریخ بصیرت افزا و نجات دهنده است

عبرت آموزی از تاریخ بصیرت افزا و نجات دهنده است
  • 0
  • 5 اکتبر
  • 0

عبرت آموزی از تاریخ بصیرت افزا و نجات دهنده است

نشست اول تاریخ و اکنون با حضور جواد سلیمانی امیری در کانون اندیشه جوان بررسی شد