کانون اندیشه جوان

علوم مدرن

بازرگان و خنثی بودنِ علوم مدرن
  • 0
  • 24 ژانویه
  • 0

بازرگان و خنثی بودنِ علوم مدرن

اولین جلسه از نشست های «ارمغان فرنگ» با عنوان «نسبت علم و دین در اندیشه روشنفکران دینی» برگزار شد.