کانون اندیشه جوان

غلبه قومیت‌گرایی در تعالیم دینی یهودیان

غلبه قومیت‌گرایی در تعالیم دینی یهودیان
  • 0
  • 7 می
  • 0

غلبه قومیت‌گرایی در تعالیم دینی یهودیان

فرضیه صهیونیستی برتری قوم یهود یا برگزیدگی قوم یهود بر چند اصل پیچیده و در هم تنیده استوار است. اول خدای ملی و قومی یهود