کانون اندیشه جوان

فقر

  • 0
  • 8 اکتبر
  • 0

بدترین فقر

آیت الله طهرانی فقر فرهنگی را منشاء همه فقر ها می دانستند دکتر محسن اسماعیلی از تاثیر فقر فرهنگی در حادثه عاشورا می گوید