کانون اندیشه جوان

قدرت جامعه اسلامی و ضرورت حاکمیت ولایت فقیه در عصر غیبت

قدرت جامعه اسلامی و ضرورت حاکمیت ولایت فقیه در عصر غیبت
  • 0
  • 16 اکتبر
  • 0

قدرت جامعه اسلامی و ضرورت حاکمیت ولایت فقیه در عصر غیبت

نشست گفتمان قدرت با موضوع دیدگاه قدرت محور به سیاست با حضور علیرضا بلیغ در کانون اندیشه جوان بررسی شد.