کانون اندیشه جوان

قومیت‌ها و مذاهب دلیل ساختار پیچیده‌ افغانستان

قومیت‌ها و مذاهب دلیل ساختار پیچیده‌ افغانستان
  • 0
  • 21 سپتامبر
  • 0

قومیت‌ها و مذاهب دلیل ساختار پیچیده‌ افغانستان

کمیلی ابراز کرد: افغانستان به دلیل وجود قومیت‌ها و مذاهب مختلف ساختار پیچیده‌ای دارد، از این جهت نگاه به افغانستان تابع