کانون اندیشه جوان

مارکسیسم در روسیه

مارکسیسم در روسیه
  • 0
  • 21 نوامبر
  • 0

مارکسیسم در روسیه

فیلم کامل نشست مجازی سایه های مارکس با موضوع «مارکسیسم در روسیه» با حضور جناب آقای جهانگیر کرمی