کانون اندیشه جوان

مجلس انقلابی

  • 0
  • ۲ مهر
  • 0

مجلس مردم

مجلس انقلابی نماینده مردم است نه نماینده شبکه ها، مجلسی که به مردم خدمت نکند بهترین دوست امریکا است.