کانون اندیشه جوان

محسن ملک افضلی اردکانی

چرا رهبری در امور دخالت نمی کند؟
  • 0
  • 20 آوریل
  • 0

چرا رهبری در امور دخالت نمی کند؟

چرا رهبر با توجه به وضعیت معیشتی مردم و ناتوانی دولت در بهبود امور، رییس جمهور را برکنار نمی کند، چرا در مواقعی که مسئول