کانون اندیشه جوان

محمدرضا فدایی

نشست دوم : تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران
  • 0
  • 1 مارس
  • 0

نشست دوم : تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران

کانون اندیشه جوان قصد دارد در نشستی با حضور جناب آقای محمدرضا فدایی پیرامون موضوع «تاریخچه خدمات اجتماعی در ایران»  به گ