کانون اندیشه جوان

محمدرضا قائمی نیک

  • 0
  • 18 ژانویه
  • 0

نشست‌های علمی «ارمغان فرنگ»

این نشست‌ها دوشنبه 29 دی و چهارشنبه 1 بهمن ساعت 21 در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس @canoon_plus  برگزار خو

  • 0
  • 18 ژانویه
  • 0

نشست اول: نسبت علم و دین در اندیشه روشنفکران دینی

اولین نشست از سلسله‌ نشست‌های «ارمغان فرنگ» با حضور دکتر محمدرضا قائمی نیک

  • 0
  • 18 ژانویه
  • 0

نشست‌های علمی «ارمغان فرنگ»

به بهانه 26سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، نشست‌های علمی با موضوعات « نسبت علم و دین در اندیشه روشنفکران دینی»،«نسبت دین و س