کانون اندیشه جوان

محمد جواد دارا

  • 0
  • ۲۳ مهر
  • 0

شفافیت آراء نمایندگان

فیلم کامل بیستمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی با موضوع شفافیت آراء نمایندگان ، مزایا و معایب