کانون اندیشه جوان

محمد حسن شاهنگی

  • 0
  • 29 آوریل
  • 0

روایتی داستانی از مشی سیاسی امامان معصوم(ع)

مصاحبه با محمد حسن شاهنگی؛ مدیر گروه ادب و هنر مرکز پژوهش های جوان، در خصوص رمان تازه انتشار یافته «باغ مخفی»