کانون اندیشه جوان

محمد رضا دادگستر

دانشگاه در استخدام احزاب سیاسی ؟
  • 0
  • ۲۹ مهر
  • 0

دانشگاه در استخدام احزاب سیاسی ؟

ائتلاف ناملموس و قدرتمند علیه دانشگاه چه کسانی بوده و چگونه شکل گرفته اند ؟

  • 0
  • ۲۷ مهر
  • 0

نسبت تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی

فیلم کامل بیست و یکمین نشست گفتگوی تشکل های دانشجویی با موضوع نسبت تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی