کانون اندیشه جوان

محمد صالح ترکمان

نحوه مطالبه گری و کنشگری تشکل های دانشجویی در نسبت با دولت سیزدهم
  • 0
  • 17 نوامبر
  • 0

نحوه مطالبه گری و کنشگری تشکل های دانشجویی در نسبت با دولت سیزدهم

فیلم کامل شصت و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد فخرا (مسئول اسبق بسیج دان

تشکل ها در ایستگاه سیزدهم
  • 0
  • 16 نوامبر
  • 0

تشکل ها در ایستگاه سیزدهم

تشکل های دانشجویی همیشه از کنش گران فعال در مواجهه با دولت ها بوده اند. مطالبه گری آنها البته بسته به دولت منتخب و رویک