کانون اندیشه جوان

مراقبت از فرهنگ راهکاری ضروری برای کاهش مشکلات فرهنگی

مراقبت از فرهنگ؛ راهکاری ضروری برای کاهش مشکلات فرهنگی
  • 0
  • 25 جولای
  • 0

مراقبت از فرهنگ؛ راهکاری ضروری برای کاهش مشکلات فرهنگی

فرهنک نمی تواند به طور کلی رها و کاملا تحت کنترل باشد بنابراین مراقبت از فرهنک بهتر از زندانی و رها شدن کامل اوست.