کانون اندیشه جوان

مرکزی برای تولید فکر

مرکزی برای تولید فکر
  • 0
  • 19 می
  • 0

مرکزی برای تولید فکر

فیلم کامل چهل و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «مهم ترین ماموریت تشکل های دانشجویی :