کانون اندیشه جوان

مسیحیت

  • 0
  • ۲۹ آبان
  • 0

تحریف آیین مسیح در گذر تاریخ

محمد توحیدی: بررسی تحریف در آیین مسیحیت در گروی مطالعه ی تاریخ زندگانی حضرت مسیح و آشنایی با تاریخ کلیسا است. در مورد تا