کانون اندیشه جوان

مطالعه

بررسی رابطه رشد تشکیلاتی با صنعت کتاب
  • 0
  • 13 اکتبر
  • 0

بررسی رابطه رشد تشکیلاتی با صنعت کتاب

فیلم کامل شصتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور امیر موسیوند (کارشناس حوزه کتاب) و م

نان شب تشکل ها!
  • 0
  • 12 اکتبر
  • 0

نان شب تشکل ها!

تشکل های دانشجویی برای فعالیت موثر، رشد و تاثیرگذاری نیازمند یک ارتباط عمیق هستند، ارتباط با واژگان، مطالعه و کتاب.