کانون اندیشه جوان

معلم اخلاق

  • 0
  • 27 سپتامبر
  • 0

امام حسین علیه السلام، معلم اخلاق

قیام امام حسین سرشار از آموزه های اخلاقی است دکتر محمدرضا سنگری از وقایع منزل شراّف خواهد گفت   برای مشاهده این کلی