کانون اندیشه جوان

مقاومت

شهید سلیمانی برند گفتمان مقاومت است
  • 0
  • 6 ژانویه
  • 0

شهید سلیمانی برند گفتمان مقاومت است

در سومین نشست از سلسله نشست های «قهرمان ملت، قهرمان امت» موضوع «نظریه مقاومت» مورد بحث و بررسي قرار گرفت.