کانون اندیشه جوان

مهدی بازرگان

نسبت دین و سیاست در افکار مهدی بازرگان
 • 1
 • 27 ژانویه
 • 0

نسبت دین و سیاست در افکار مهدی بازرگان

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های ارمغان فرنگ با حضور حسین محمدی سیرت

بازرگان در قامت یک سکولار معترض
 • 0
 • 25 ژانویه
 • 0

بازرگان در قامت یک سکولار معترض

دومین جلسه از نشست های «ارمغان فرنگ» با عنوان «نسبت دین و سیاست در افکار مهدی بازرگان» برگزار شد.

بازرگان و خنثی بودنِ علوم مدرن
 • 0
 • 24 ژانویه
 • 0

بازرگان و خنثی بودنِ علوم مدرن

اولین جلسه از نشست های «ارمغان فرنگ» با عنوان «نسبت علم و دین در اندیشه روشنفکران دینی» برگزار شد.

نسبت دین و سیاست در افکار مهدی بازرگان
 • 0
 • 19 ژانویه
 • 0

نشست دوم : نسبت دین و سیاست در افکار مهدی بازرگان

در دومین جلسه از سلسله‌ نشست‌های «ارمغان فرنگ» با حضور دکتر حسین محمدی سیرت با موضوع «نسبت دین و سیاست در افکار مهدی باز

 • 0
 • 18 ژانویه
 • 0

نشست‌های علمی «ارمغان فرنگ»

این نشست‌ها دوشنبه 29 دی و چهارشنبه 1 بهمن ساعت 21 در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس @canoon_plus  برگزار خو

 • 0
 • 18 ژانویه
 • 0

نشست اول: نسبت علم و دین در اندیشه روشنفکران دینی

اولین نشست از سلسله‌ نشست‌های «ارمغان فرنگ» با حضور دکتر محمدرضا قائمی نیک

 • 0
 • 18 ژانویه
 • 0

نشست‌های علمی «ارمغان فرنگ»

به بهانه 26سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، نشست‌های علمی با موضوعات « نسبت علم و دین در اندیشه روشنفکران دینی»،«نسبت دین و س