کانون اندیشه جوان

میشل فوکو

  • 0
  • ۲۹ آبان
  • 0

فیلسوفی که ما را شناخت

ابوالفضل اقبالی: یکی از مهمترین ویژگیهای دنیای غرب فردگرائی( individualism ) است که آبستن رویدادها و تغییر و تحولات بسیا