کانون اندیشه جوان

نحوه کنشگری تشکل های دانشجویی در مواجهه با دولت ها

نحوه کنشگری تشکل های دانشجویی در مواجهه با دولت ها
  • 0
  • 6 اکتبر
  • 0

نحوه کنشگری تشکل های دانشجویی در مواجهه با دولت ها

فیلم کامل پنجاه و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی اصغر محرم زاده (مسئول ساب