کانون اندیشه جوان

نشریات سیاسی

نشریه های سیاسی تشکل های دانشجویی
  • 0
  • ۱۰ دی
  • 0

نشریه های سیاسی تشکل های دانشجویی

فیلم کامل بیست و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

نشریات سیاسی از سانسور تا حاشیه!
  • 0
  • ۹ دی
  • 0

نشریات سیاسی از سانسور تا حاشیه!

نشریات ، سیاسی نامیده می شوند اما بستر ساز بسیاری از جنبش های اجتماعی سیاسی شده اند. این رسانه که بسیاری از دانشجویان آن