کانون اندیشه جوان

نشست انتخاب صالح

راهکار روی کارآمدن دولت انقلابی با مشارکت حداکثری
  • 0
  • 8 آوریل
  • 0

راهکار روی کارآمدن دولت انقلابی با مشارکت حداکثری

حسین محمدی سیرت با اشاره به اینگه دوگانه سازی میان انتخاب دولت انقلابی و مشراکت حداکثری نادرست است، تصریح کرد اگر جریان