کانون اندیشه جوان

نشست اول : امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه

نشست اول : امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه
  • 0
  • 14 مارس
  • 0

نشست اول : امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه

با حضور جناب آقای دکتر سید حسین شهرستانی